Privacyverklaring

Aannemingsbedrijf C. Hoogvliet en Zn. BV., gevestigd aan Molenvliet 7, 3335 LH Zwijndrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.hoogvlietzwijndrecht.nl
Molenvliet 7
3335 LH Zwijndrecht
0786100966

M. Verhagen is de Functionaris Gegevensbescherming van Aannemingsbedrijf C. Hoogvliet en Zn. BV. Zij is te bereiken via info@hoogvlietzwijndrecht.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Aannemingsbedrijf C. Hoogvliet en Zn. BV. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Aannemingsbedrijf C. Hoogvliet en Zn. BV. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Aannemingsbedrijf C. Hoogvliet en Zn. BV. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Aannemingsbedrijf C. Hoogvliet en Zn. BV. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Aannemingsbedrijf C. Hoogvliet en Zn. BV. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Het bewaartermijn van de persoonsgegevens, personalia, adres, e-mailadres is:

 • Een fiscale boekhoud- en administratieplicht van 7 jaar
 • Bewaarplicht loonbelastingverklaringen en kopie paspoort (afgeschermd) tot 5 jaar na het einde dienstverband
 • Fiscale bewaartermijn voor gegevens uit salarisadministratie tot 7 jaar na het einde dienstverband
 • Bewaarplicht subsidies administraties van 10 jaar de duur van het project
 • De garantietermijn
 • De betaaltermijnen
 • Afgesproken of wederzijds klantcontact
 • Sollicitatiegegevens: maximaal 1 jaar na het einde van de procedure
 • Personeelsgegevens: maximaal 2 jaar na einde dienstverband
 • Concurrentiebeding afspraken: zolang termijn loopt
 • Afspraken over opleiding: gedurende dienstverband en de gedurende de periode daarna indien de werknemer de kosten moet vergoeden in die periode
 • Gegevens over loonbeslagen mogen worden bewaard tot opheffing

Wanneer dit bewaartermijn verstreken is, zullen wij een gespecialiseerd papiervernietigingsbedrijf inschakelen om de papieren dossiers met persoonsgegevens te vernietigen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Aannemingsbedrijf C. Hoogvliet en Zn. BV. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Aannemingsbedrijf C. Hoogvliet en Zn. BV. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Aannemingsbedrijf C. Hoogvliet en Zn. BV. maakt gebruik van PIWIK PRO voor analyse van het gebruik van deze website. Om de instellingen hiervoor aan te passen kunt u onderaan deze pagina uw instellingen beheren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Aannemingsbedrijf C. Hoogvliet en Zn. BV. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mverhagen@hoogvlietzwijndrecht.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Aannemingsbedrijf C. Hoogvliet en Zn. BV. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Aannemingsbedrijf C. Hoogvliet en Zn. BV. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via info@hoogvlietzwijndrecht.nl

Privacy-instellingen website